نمونه‌هایی از SLA برای نگارش SLAهای جدید

اینکه SLA چیست ؟ در اینجا بحث نیست و قصد تعریف آنرا هم ندارم. صرفا یکسری لینک معرفی می‌کنم برای آنهایی کهمی‌خواهند برای خودشان SLA تهیه کنند و به نمونه احتیاج دارند تا موارد مناسب‌تر و بهتری را در SLA خودشان بیاورند.

—————————————————————-

این مطلب زیر نظر مجوز GFDL منتشر می‌شود. و کلیه حقوق آن برای همگان آزاد است، بدین شرط که به کلیه شرایط موجود در مجوز GFDL ( که یک نسخه از متن انگلیسی مجوز GFDL در این محل و یک ترجمه غیر رسمی (فارسی) از متن مجوز GFDL که در مرداد ۱۳۸۳ توسط کاوه رنجبر تهیه شده است در این محل ) قرار دارد پایبند باشد.

GNU Logo

GNU Logo

عنوان مطلب : نمونه‌هایی از SLA برای نگارش SLAهای جدید

بخش ثانی : ندارد

تاریخ انتشار : 12/03/1387 مطابق با 02/06/2009

شماره نسخه : نسخه یک

نویسنده : ناصر حاجلو

ای-میل نویسنده : n.hajloo@gmail.com

Copyright (c) 2009 Nasser Hajloo.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation;

with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.

—————————————————————-

لینک‌های زیر را بجای اینکه مستقیما لینک دانلود بدهم، لینک صفحه را استفاده کردم تا اگر لینک مناسب دیگری هم در صفحه دیدید و به کار شما آمد بتوانید از آنهااستفاده کنید. لینکهای پایین تر را توصیه می‌کنم حتما نگاهی بی‌اندازید.

Service Level Agreement Definition Template

Microsoft Exchange Online Service Level Agreement (SLA)

Microsoft Office Communications Online Service Level Agreement (SLA)

Microsoft Office Live Meeting Service Level Agreement (SLA)

Microsoft SharePoint Online Service Level Agreement (SLA)

Ancillary staff – service level agreement

اینهاهم برای دانلود به ثبت نام رایگان احتیاج دارند

Build your own consulting contract using this sample form

Sample service level agreement for application support

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: