فهرست مرجع تگهای Meta در صفحات وب

در جستجوی راه و استاندادری برای قرار دادن آدرس ای-میل در قسمت meta تگ‌های HTML بودم و به همین دلیل لازم دانستم که مرجعی از این متاتگ‌ها را در اینجا بیاورم.

—————————————————————-

این مطلب زیر نظر مجوز GFDL منتشر می‌شود. و کلیه حقوق آن برای همگان آزاد است، بدین شرط که به کلیه شرایط موجود در مجوز GFDL ( که یک نسخه از متن انگلیسی مجوز GFDL در این محل و یک ترجمه غیر رسمی (فارسی) از متن مجوز GFDL که در مرداد ۱۳۸۳ توسط کاوه رنجبر تهیه شده است در این محل ) قرار دارد پایبند باشد.

GNU Logo

GNU Logo

عنوان مطلب : فهرست مرجع تگهای Meta در صفحات وب

مرجع فهرست متا تگها  : http://vancouver-webpages.com/META/

بخش ثانی : ندارد

تاریخ انتشار : 12/09/1388 مطابق با 03/12/2009

شماره نسخه : نسخه یک

نویسنده : ناصر حاجلو

ای-میل نویسنده : n.hajloo@gmail.com

Copyright (c) 2009 Nasser Hajloo.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation;

with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.

—————————————————————-

Meta (متا) تگ چیست ؟ اطلاعات اضافی که جهت معرفی و غنی سازی اطلاعات یک فایل به آن فایل اضافه می‌چسبد. به عبارت دیگر متا تگ‌ها جهت اطلاع رسانی استفاده می‌شوند. متا‌ تگ‌ها صرفا مربوط به صفحات HTML نمی‌شوند، و هر فایل دیگری مثل فایل‌های mp3 و … می‌توانند متا تگ داشته باشند. ( نام خواننده، نام آلبوم و اطلاعاتی از این قبیل، اطلاعات متا برای یک mp3 هستند )

از آنجا که این اطلاعات (متا) خیلی زیاد هستند، برای آنها استانداردهای مختلفی تعیین و وضع شده است. و شما نمی‌توانید از هر کلمه‌ای در بخش اطلاعات متا استفاده کنید. لیستی که در ادامه می‌آید اطلاعات استانداردی است که شمامی‌توانید دربخش متا تگهای html برای صفحات خود استفاده کنید.

در کل برای صفحات html (منظور از صفحات html کلا صفحات وب است، چرا که نهایتا همه زبان‌های مختلف در مرورگر بصورت html رندر می‌شوند) دو نوع meta تگ داریم.

HTTP-EQUIV (HTTP header) Index : که اطلاعاتی در ارتباط با header صفحه در اختیار می‌گذارد و از دو بخش http-equiv و content تشکیل شده است.

NAME tag Index : که اطلاعاتی در ارتباط با صفحه و محتوای درونی‌اش در اختیار می‌گذارد و از دو بخش name و content تشکیل شده است.
شاید معروف‌ترین متا تگها و پر استفاده‌ترین آنها برای صفحات وب ۳ متا تگ 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="keywords" content=""/>
<meta name="description" content=""/>

باشند.
همانطور که ملاحظه می‌کنید، اولین خط از نوع اول و دو خط بعدی ازنوع دوم هستند. در زیر لیست مرجعی از اطلاعات متایی را که می‌توانید به صفحات وبتان اضافه کنید می‌آورم. ذکراین نکته هم ضروری است که این اطلاعات باید در بخش قرار بگیرند.
فهرست زیر مربوط است به نوع اول بنابراین برای اضافه کردن هر کدام از آنها باید یک خط

<meta http-equiv="" content=" />

به صفحه اضافه کنید. از فهرست زیر، آنچه را که در بخش Attribute آمده در داخل قسمت http-equiv قرار بدهید و آنچه را که در قسمت Source آمده (مطالعه کرده) و راه حل ارائه شده را در قسمت content بیاورید 

Attribute                         Source                        Description
Allow                        rfc1945                        Gives allowed http methods
Alternates                        rfc2068                        List alternate representations
Bulletin-Date                        Lotus                        Date, e.g. 1997-03-24 15:57
Bulletin-Text                        Lotus                        Document description
Cache-Control                        rfc2068                        Directives to cacheing
echanisms
Content-Base                        rfc2068                        Specify base URL for entity
Content-Disposition                        rfc2183                        Specify content
andler (Microsoft)
Content-Encoding                        rfc1945                        Gives compression scheme
Content-language                        rfc1945                        Natural Language of document
Content-Length                        rfc1945                        Size of body in bytes
Content-Location                        rfc2068                        Resource location for entity
Content-MD5                        rfc2068                        MD5 digest of entity body
Content-Range                        rfc2068                        Range of partial response
Content-Script-Type                        html40                        Specifies default scripting language
Content-Style-Type                        html40                        Specifies default style sheet language
Content-Type                        rfc1945                        Media type
Content-type                        rfc1945                        
Content-Version                        rfc2068                        Version tag of evolving entity
Date                        rfc1945                        Date message originated (HTTP format)
Default-Style                        html40                        Set preferred style sheet
Derived-From                        rfc2068                        Version tag of previous version
ETag                        rfc2068                        Entity tag for resource identification
Expires                        rfc1945                        Expiry date of document (HTTP date format)
Ext-cache                        Netscape                        Alternate cache path
Instance-Delegate                        SHOE                        Pointer to Ontology Key
Instance-Key                        SHOE                        Ontology Key
Last-Modified                        rfc1945                        Date resource was last changed
Link                        rfc1945                        Relationship to other resources
Location                        rfc1945                        URL of resource
MIME-Version                        rfc1945                        May indicate MIME-compliance. Ignore.
Page-Enter                        MSIE 4                        Sets page entry transistion
Page-Exit                        MSIE 4                        Sets page exit transistion
PICS-Label                        PICS                        Document content labelling
Pragma                        rfc1945                        no-cache prevents cacheing
Public                        rfc2068                        List of supported methods by server
Range                        rfc2068                        Specify subrange (bytes)
Refresh                        Netscape                        Delay till browser reloads (optional URL)
Server                        rfc1945                        Gives information about server
Set-Cookie                        Netscape                        Sets cookie value
Site-Enter                        MSIE 4                        Sets site entry transistion
Site-Exit                        MSIE 4                        Sets site exit transistion
Title                        rfc1945                        Title of entity (obsoleted in rfc2068)
Transfer-Encoding                        rfc2068                        Specify transfer (cf. entity) encoding
URI                        rfc1945                        URIs by which resource is located. (obsoleted in rfc2068)
Vary                        rfc2068                        Specify that request was selected from alternates (e.g. different languages)
Via                        rfc2068                        Generated by gateways
Warning                        rfc2068                        Warning about cache problems, etc.
Window-target                        Netscape                        Specify target window of current document

 فهرست زیر مربوط است به نوع اول بنابراین برای اضافه کردن هر کدام از آنها باید یک خط

<meta name="" content=""/>

به صفحه اضافه کنید. از فهرست زیر، آنچه را که در بخش Attribute آمده در داخل قسمت name قرار بدهید و آنچه را که در قسمت Source آمده (مطالعه کرده) و راه حل ارائه شده را در قسمت content بیاورید

Attribute Source Description
   
ABSTRACT IBM Page Abstract
accessConstraints GILS Allowed access to information
agencyProgram GILS Official name of the agency program
Agent markup Language Version AML Agent Markup Language
ALIAS IBM Page URL
Area SONAH SONAH
Audience Fireball Intended Audience
Author-Corporate Apple Corporate Author
Author-Personal Apple Author
Author Publish Document Author
Bookmark Apple Bookmarkable URL
Build MS-Word Build Date
CC IBM ?
Checked by MS-Word Checked by
Classification Netscape Classification
Client MS-Word  
contact IBM Author email
contactCity GILS Contact City
contactFaxNumber GILS Contact Fax
contactName GILS Contact Name
contactNetworkAddress GILS Contact email
contactOrganization GILS Contact Organization
contactPhoneNumber GILS Contact Phone
contactState GILS Contact State (US)
contactStreetAddress1 GILS Contact Address
contactStreetAddress2 GILS Contact Address
contactZip GILS Contact Zipcode (US)
contributor RDU Contributor
Copyright Publish Document copyright
Coverage Apple name of applicable area
createDate GILS Date information resource was created YYYY/MM/DD
Creattim MS-Word Date/Time
custodian RDU Custodian
custodian_contact RDU Custodian Contact
custodian_contact_position RDU Custodian Contact Position
Date completed MS-Word (possibly DOS date mm/dd/yyyy)
dateofLastModification GILS Date the information was input or last modified
DC-CHEM.biological-activity DC-CHEM  
DC-CHEM.characterisation DC-CHEM  
DC-CHEM.computation-simulation DC-CHEM  
DC-CHEM.coordinates DC-CHEM  
DC-CHEM.reaction-data DC-CHEM  
DC-CHEM.safety DC-CHEM  
DC-CHEM.smiles DC-CHEM  
DC-CHEM.substance DC-CHEM  
DC-CHEM.synthesis DC-CHEM  
DC.CONTRIBUTORS Dublin Other Contributors
DC.COVERAGE Dublin Spatial and temporal coverage
DC.CREATOR Dublin Author or Creator
DC.DATE Dublin Date resource was made available in its present form.
DC.DESCRIPTION Dublin Description
DC.FORMAT Dublin Data representation of the resource
DC.IDENTIFIER Dublin Resource Identifier
DC.LANGUAGE Dublin Language(s) of the intellectual content
DC.PUBLISHER Dublin Publisher
DC.RELATION Dublin Relationship to other resources.
DC.RIGHTS Dublin Link to rights-management statement.
DC.SOURCE Dublin Work from which resource is derived
DC.SUBJECT Dublin Subject and Keywords
DC.TITLE Dublin Document Title
DC.TYPE Dublin Resource Type
Department MS-Word  
Description Spidering Document description
Destination MS-Word  
Disposition MS-Word  
Division MS-Word  
doccomm MS-Word Document Comments
Document number MS-Word  
east_bounding_coordinate RDU East Bound
Editor MS-Word  
EKArea Kodak numeric
EKBU Kodak numeric
EKdocOwner Kodak numeric
EKdocTech Kodak numeric
EKdocType Kodak Document Type
EKreviewDate Kodak yyyymmdd
Expires Fireball expires
Formatter Publish Document creation agent
Forward to MS-Word  
Generator Publish Document creation agent
geo.placename geotags Geographic Place Name
geo.position geotags Geographic Position
geo.region geotags Region
googlebot Google search engine control
Googlebot spidering Google Web Robot control
govType GILS Government type (city/state/regional etc.)
Group MS-Word  
htdig-email-subject HTdig email subject
htdig-email HTdig Recipient address
htdig-keywords HTdig keywords
htdig-noindex HTdig noindex
htdig-notification-date HTdig Notification date
Identifier-URL Apple URL
Identifier Apple Serial number
Keywords Search Document indexing keywords
Language MS-Word  
LastUpdated SONAH SONAH
linkage GILS Contact Linkage (URL)
Location Sympatico Geo. location (Country, Province, City)
Mailstop MS-Word  
MathDMV.ABSTRACT MathDMV URL locating an abstract
MathDMV.AUTHOR MathDMV Multiple authors separated with comma
MathDMV.CONTACT MathDMV e-mail address
MathDMV.CR MathDMV ACM Computing classification
MathDMV.IDENTIFIER MathDMV URL or bibliographic reference
MathDMV.KEYWORDS MathDMV Multiple keywords
MathDMV.NOTES MathDMV URL locating additional notes
MathDMV.ObjectType MathDMV PREPRINT or PUBLISHED
MathDMV.PACS MathDMV Physics and Astronomy Classification
MathDMV.PCLASS MathDMV Primary classification
MathDMV.SCLASS MathDMV Secondary classification
MathDMV.SERIES MathDMV  
MathDMV.SUBJECT MathDMV Subject
MathDMV.TITLE MathDMV Title of paper
MathDMV.UPDATE MathDMV Date last changed
MathDMV.UPLOAD MathDMV Date the paper is first made available
Matter MS-Word  
medium GILS physical file or formats in which the resource is available
Microsoft Border MS  
Microsoft Theme MS Frontpage  
MSSmartTagsPreventParsing MSSmartTags Microsoft Smart Tags
mytopic GeoCities GeoCities topic tag
no-email-collection UnSpam Forbid robots to index email addresses
north_bounding_coordinate RDU North Bound
note GILS Note (supplemental information)
ObjectType Belfast Type of document
Office MS-Word  
Operator Data Entry Operator?
organization Musella Organisation of Author
originalControlIdentifier GILS identifier applied by the originating agency
originatorDepartment GILS Official organization Department
originatorDivision GILS Official organization Division
originatorJurisdiction GILS Official organization responsible for information
originatorOffice GILS Official organization Office
originatorSection GILS Official organization Section
Owner MS-Word  
OWNER IBM Page owner (email)
Page-Topic Fireball Page Topic
Page-Type Fireball Page Type
Project MS-Word  
public Musella Availability (boolean)
Publisher-Email Apple email address of publisher
Publisher MS-Word  
Publisher Apple Publisher
Purpose MS-Word  
Rating mk-metas content rating
Received from MS-Word  
Recorded by MS-Word  
Recorded date MS-Word (possibly DOS date mm/dd/yyyy)
Reference MS-Word  
relation RDU Relation
reply-to RDU Reply Email
Resource-Type Resource-Type  
revision Musella Revision number of the document
revisit searchBC suggestion for robot revisit interval
rnmediafile RealProducer Real rm file
rnmetafile RealProducer Real ram file
rnpagelayout RealProducer e.g. embedded
Robots Spidering Web Robot control
SIC87.ObjectType VanWeb US 1987 SIC code
Source MS-Word  
south_bounding_coordinate RDU South Bound
Status MS-Word  
subject MS-Word Subject
subjects GILS hierarchical subject trees
Telephone number MS-Word  
Template MS-Word  
timePeriodTextual GILS timeframe covered by the resource content
timestamp Musella Date when authored
Typist MS-Word  
UserGroups SONAH Restricted set of users
Version MS-Word Document Version
VW96.ObjectType mk-metas Document Type
west_bounding_coordinate RDU West Bound

3 Responses to فهرست مرجع تگهای Meta در صفحات وب

 1. سلام دوست من . وب زیبا و پر محتوایی دارین . با تبادل لینک موافق هستین ؟
  منتظر شما هستیم … ( رسانه ی پارسی )
  Website : http://www.Par30media.com
  Y ID : Par30media
  Mail : par30media@gmail.com

 2. Pingback: Marketing on the Internet

 3. I really enjoyed the article. It is always nice when you can not only be informed, but also entertained!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: